Algemene voorwaarden Any Animal

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Any Animal: Edith Kuiper handelende onder de naam “Any Animal”, zaakdoende te Heiloo.
 2. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Any Animal.
 3. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Any Animal een overeenkomst tot koop en verkoop of tot dienstverlening aangaat.
 4. Overeenkomst: De in lid 3 van dit artikel bedoelde overeenkomst. Alle diergeneeskundige handelingen alsmede de navolging daarvan (zoals medicijnvoorschriften), vallen buiten de bedrijfsvoering van Any Animal en kunnen Any Animal derhalve niet worden tegengeworpen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede de overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Any Animal wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.
 3. Door het plaatsen van een opdracht en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van de overeenkomst.
 4. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

Any Animal blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsver­plichtin­gen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekort­schie­ten in zijn verplich­tingen ver­schul­digd mocht worden.

Artikel 4: Betaling

 1. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervol­gens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoe­ning betrek­king heeft op een latere factuur.

Artikel 5: Reclame

 1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken dienen terstond na de aflevering worden gemeld.
 3. Een niet direct zichtbaar gebrek dient de consument binnen drie dagen na ontdekking schriftelijk te melden, doch uiterlijk binnen de garantietermijn (indien die van toepassing is). Na verloop van de meldingstermijn of na verloop van de garantietermijn is Any Animal gerechtigd alle kosten voor aanvullende leveringen, reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten, verzend – en eventuele voorrijdkosten in rekening te brengen.
 4. Any Animal heeft, ingeval van een terechte reclame, die bovendien voldoet aan het in artikel 9 bepaalde, het recht de keuze te maken tussen vervanging van het geleverde, herstel van het geleverde of restitutie van het aankoopbedrag.
 5. Any Animal houdt het recht voor om in geval van door de klant veroorzaakte schade aan de zaken, eventuele daaruit voortvloeiende kosten bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 6: Bestellingen

 1. Indien de klant een bestelling niet binnen acht dagen nadat Any Animal de klant op de hoogte heeft gesteld dat het bestelde binnen is gekomen heeft afgenomen, heeft Any Animal het recht het bestelde te verkopen. 
 2. Ongeacht het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is de klant jegens Any Animal, na verloop van de in lid 1 genoemde termijn, gehouden tot voldoening van de koopsom van het bestelde. 
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de klant vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Any Animal benodigd zal zijn. In een dergelijk geval is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 2% op jaarbasis, over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De klant is tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 25,=.

Artikel 7: Retourneren en Ruilen

 1. Als de klant niet tevreden is met de aankoop kan het artikel worden omgeruild c.q. worden geretourneerd, na goedkeuring door Any Animal.
 2. Any Animal geeft geen geld terug, Any Animal verstrekt een waardebon te bedrage van het  aankoopbedrag van het geretourneerde dan wel ter waarde van het verschil tussen het te ruilen artikel en het ter vervanging aangeboden artikel, ingeval het vervangende artikel goedkoper is dan het te ruilen artikel. Is het vervangende artikel duurder dan het te ruilen artikel, is de klant gehouden het verschil bij te betalen.
 3. Het recht van de klant op restitutie c.q. het ruilen van het aangekochte artikel vervalt na vijf werkdagen na de aankoop.
 4. De te ruilen c.q retourneren artikelen moeten in complete staat verkeren en onbeschadigd zijn. Artikelen die toch incompleet zijn of met beschadiging worden aangeboden, kunnen niet worden geruild c.q. geretourneerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Any Animal niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan zaken dan wel personen bij of van de klant of een derde.
 2. Any Animal heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de klant ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Any Animal maatregelen te treffen die eventuele schade te voorkomen dan wel te beperken.
 3. De aansprakelijkheid van Any Animal is in ieder geval beperkt tot het aankoopbedrag, dan wel tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Any Animal tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico.

 

Artikel 9: Garantie

 1. De garantie die Any Animal biedt is gelijk aan de garantie die door de toeleverancier van het geleverde wordt aangeboden.
 2. Het recht op garantie vervalt indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.

Artikel 10: Toepasselijk Recht:

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn op 28 september 2005 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar onder nummer 05/331.